Tytuł projektu:

„Centrum Nowoczesności”

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Priorytet 7. „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy”
Działanie 7.2. „Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych”

Dane finansowe:

Całkowita wartość projektu: 20 666 188,12 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 13 433 011,28 zł (65% kosztów kwalifikowanych projektu)
Wkład Gminy Miasta Toruń: 7 233 159,92 zł

Źródła finansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet Gminy Miasta Toruń

Termin realizacji:
1 czerwca 2009 r. – 31 grudnia 2013 r.

W dniu 13 maja 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
Prace budowlane zrealizowano w okresie od stycznia 2011 r. do marca 2013 r.

Opis projektu:
Celem głównym projektu było utworzenie na terenie zdegradowanego Mokrego Przedmieścia w Toruniu bazy lokalizacyjnej dla rozwoju nowoczesnej, popularyzującej naukę działalności edukacyjnej. Cel został zrealizowany poprzez kompleksową renowację i adaptację  wchodzącego w skład tzw. Młynów Toruńskich budynku dawnych silosów zbożowych i młyna żytniego oraz udostępnienie go miejskiej instytucji kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. W efekcie realizacji projektu na potrzeby Centrum przygotowano 7 kondygnacji o łącznej powierzchni ponad 5,1 tys. m2. Na parterze znajduje się część recepcyjna z kasami, informacją i szatniami oraz sklep z produktami tematycznie powiązanymi z działalnością instytucji. Umieszczono tam również ekspozycję zdjęć dokumentujących stan budynku sprzed rewitalizacji, w trakcie trwania prac budowlanych oraz po ich zakończeniu. W dawnej strefie młyna żytniego ulokowano pomieszczenia z przeznaczeniem na: pięć pracowni naukowych, trzy sale ekspozycyjne dla dzieci, salę szkoleniową i biura dla pracowników Centrum. W części wybudowanej w miejsce silosów zbożowych powstała powierzchnia wystawiennicza. Przedsięwzięcie objęło również zagospodarowanie okolicznego terenu. Obok budynku przygotowano parking z miejscami dla autokarów i samochodów osobowych. Wykonawcą adaptacji było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy wyposażyło obiekt w interaktywne ekspozycje i na początku listopada 2013 r. otworzyło siedzibę dla zwiedzających. Misją toruńskiego centrum nauki jest pobudzanie kreatywności i inspirowanie odbiorcy do samodzielnych poszukiwań. Instytucja poprzez zabawę i eksperyment (odejście od formuły: „patrz, ale nie dotykaj” na rzecz: „dotknij, sprawdź”) umożliwia aktywne przyswajanie wiedzy o nauce, technice, przyrodzie i kulturze. Goście instytucji mogą m.in. przeprowadzać doświadczenia na wystawach, a także uczestniczyć w pokazach i widowiskach naukowych oraz w warsztatach dla wszystkich grup wiekowych. W maju 2013 r. projekt „Centrum Nowoczesności” w efekcie przeprowadzonego badania ewaluacyjnego został uznany jako przykład „dobrych praktyk”. W grudniu 2013 r. za przygotowanie i realizację projektu „Centrum Nowoczesności” Gminie Miasta Toruń przyznano „Diament regionu dla najbardziej innowacyjnego podmiotu w regionie” w konkursie „Diamenty Regionu Kujawsko-Pomorskiego” organizowanym przez Wydawnictwo Express Media Sp. z o.o. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W dniu 9 czerwca 2015 r. Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia, odebrał nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii „fundusze unijne” za adaptację Młynów Richtera do nowych funkcji.

Realizatorzy:
Koordynacja projektu:
Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego
ul. Grudziądzka 126B
tel. 56 61 18 554

Realizacja inwestycji:
Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Wały Gen. Sikorskiego 10
tel. 56 611 88 40

Treść przygotowana przez Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Toruń.


Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy znajduje się we wschodniej części Torunia, w dzielnicy (Mokre), w bliskim sąsiedztwie Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży i Toruńskiego Inkubatora Technologicznego. Siedzibą tego centrum jest zabytkowy budynek dawnego Młyna Richtera – jednego z najcenniejszych toruńskich zabytków architektury przemysłowej.
 

Otwarcie Centrum nastąpiło 9 listopada 2013 roku. Siedziba instytucji znajduje się w dzielnicy Mokre przy ul. Władysława Łokietka 5 w dawnych Młynach Richtera. Budynki zbudowane na przełomie XIX i XX, teraz całkowicie odrestaurowane, służą nauce i zabawie. Na przestrzeni 5 tys. m², na 6 kondygnacjach znajduje się przestrzeń wystawiennicza, pracownie naukowe, sal ekspozycyjne dla dzieci. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy jest instytucją powołaną przez władze miasta Torunia i wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Toruń pod nr 9/10. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy jest członkiem ECSITE (European Network of Science Centres and Museums). Dyrektorem Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy jest dr Monika Wiśniewska.

Wizytówką instytucji jest Wahadło Foucaulta, umożliwiające obserwację zjawiska obrotu Ziemi wokół własnej osi. Sercem toruńskiego eksponatu jest 35-kilogramowa, chromowana kula wypełniona piaskiem, zawieszona na 33-metrowej linie, biegnącej od dachu po parter placówki przez wszystkie kondygnacje. Dzięki temu wahadło jest widoczne z każdego piętra.

W Centrum można oglądać cztery stałe wystawy:

 1. „O Obrotach”: poświęconą idei koła i ruchu obrotowego, także w odniesieniu do dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich”.
 2. „Rzeka”: nawiązująca do przepływającej przez Toruń Wisły, obejmująca model rzeki od źródeł po ujście. Zwiedzający mają do dyspozycji również wystawy czasowe, warsztaty i pokazy naukowe.
 3. „IDEE”: najbardziej interdyscyplinarna wystawa Centrum Nowoczesności Młyn Wiedz, łączy nauki humanistyczne, nauki ścisłe oraz elementy sztuki.
 4. „…To takie proste!”: wystawa obejmuje 26 eksponatów wchodzących w skład czterech różnych stref: „Główka pracuje”, „Mechaniczny plac zabaw”, „TechnoŚwiat” oraz „Pomyśl, zrozum, zrób”. Jednym z najważniejszych czynników na tej wystawie jest kreatywność i innowacyjność zwiedzającego, który dzięki odpowiednio dobranym strefom tematycznym oraz eksponatom, sprawiają, że może odkryć w sobie żyłkę naukowca, konstruktora i wynalazcy.
Kalendarium powstania Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy: 
 • lipiec 2006 – Rada Miasta Torunia podejmuję uchwałę o realizacji na terenie Młynów Toruńskich przedsięwzięcia pn. „Centrum Nowoczesności”
 • maj 2010 – podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Centrum Nowoczesności” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013
 • listopad 2010 – Rada Miasta Torunia podejmuje decyzję o utworzeniu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Centrum Nowoczesności
 • luty 2012 – w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na dopełnienie nazwy instytucji, Rada Miasta uchwala, że od tej pory nazywamy się Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
 • maj 2012 – Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski powołuje Radę Programową Centrum pełniąca rolę doradczą i opiniotwórczą. W skład pierwszej Rady weszli: Anna Broniewicz, prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Elżbieta Dzikowska, dr hab. Jan Iwaniszewski, dr n. med. Marek Jurgowiak, prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz, dr hab. Zbigniew Podgórski, dr hab. Janusz Leon Wiśniewski, Izabela Ziętara.
 • 9 listopada 2013 – otwarcie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w siedzibie dawnych Młynów Richtera.
 • 8 lipca 2015 – Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski powołuje Radę Programową Centrum. W skład drugiej Rady weszli: prof. dr hab. Bogusław Buszewski, prof. dr hab. Włodzisław Duch, prof. dr hab. Leon Andrzejewski, prof. dr hab. Andrzej Kus, dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK, dr hab. Janusz Leon Wiśniewski – Z-ca Przewodniczącej, dr hab. Jan Iwaniszewski, dr n. med. Marek Jurgowiak – Sekretarz, Elżbieta Dzikowska, Jarosław Józefowicz, Izabela Ziętara – Przewodnicząca, Łukasz Bartosik oraz dr Maja Lewandowska-Robak.
Cele Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy: 
 • popularyzacja osiągnięć nauki, techniki i kultury, dorobku naukowego, technicznego oraz kulturowego,
 • ukazywanie znaczenia nauki, techniki i kultury w życiu codziennym współczesnego człowieka,
 • pełnienie roli ośrodka animacji i wspierania przedsięwzięć służących popularyzacji nauk przyrodniczych, wiedzy technicznej, ochronie środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego,
 • wzbudzanie ciekawości świata poprzez zainteresowanie naukami przyrodniczymi, technicznymi oraz różnorodnymi formami aktywności kulturalnej i artystycznej,
 • upowszechnianie nowoczesnych metody kształcenia,
 • prezentowanie historycznego rozwoju nauki, techniki i kultury
 • współtworzenie krajowej i europejskiej przestrzeni wiedzy.

 

Archiwum zdjęć

2004

2006

2007

2008

Plac budowy

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Gminy Miasta Toruń.