tel. +48 56 690 49 90
tel. + 48 56 690 49 51 (kasy)
pl Polski

Deklaracja dostępności cyfrowej 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności
ma zastosowanie do strony www.mlynwiedzy.org.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-14.

Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-14.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

> część plików nie jest dostępnych cyfrowo, np. z powodu odwzorowań obrazów w plikach formatu PDF

> treści video powstałe przed obowiązkiem dostosowania ich do wymogów ustawy.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

> większa czcionka

> mniejsza czcionka,

> ustawienie wysokiego kontrastu,

> szarość,

> wysoki kontrast,

> negatyw,

> jasne tło,

> widoczne odnośniki,

> pogrubiona czcionka

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag, żądań i wniosków odpowiada: Marcin Centkowski, e-mail: m.centkowski@centrumnowoczesnosci.org.pl, telefon: tel. 56 690 49 90 wew. 513.

Każdy ma prawo:

> zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

> zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

> wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Wniosek lub żądanie musi zawierać:

> dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

> wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

> wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli wniosek dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przekazać również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content