tel. +48 56 690 49 90
tel. + 48 56 690 49 51 (kasy)
pl Polski

Deklaracja dostępności cyfrowej 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
www.mlynwiedzy.org.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-14.

Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-14.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

> część plików nie jest dostępnych cyfrowo, np. z powodu odwzorowań obrazów w plikach formatu PDF

> treści video powstałe przed obowiązkiem dostosowania ich do wymogów ustawy.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

> większa czcionka

> mniejsza czcionka,

> ustawienie wysokiego kontrastu,

> szarość,

> wysoki kontrast,

> negatyw,

> jasne tło,

> widoczne odnośniki,

> pogrubiona czcionka

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag, żądań i wniosków odpowiada: Marcin Centkowski, e-mail: m.centkowski@centrumnowoczesnosci.org.pl, telefon: tel. 56 690 49 90 wew. 513.

Każdy ma prawo:

> zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

> zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

> wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Wniosek lub żądanie musi zawierać:

> dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

> wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

> wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli wniosek dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przekazać również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy mieści się w budynku przy ulicy Władysława Łokietka 5.

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

a) Dla budynku dostępne są dwa wejścia od strony placu im. Czochralskiego. Wejście główne posiada platformę pionową dla osób niepełnosprawnych i umożliwia dostęp do budynku osobom o ograniczonej niepełnosprawności, drugie wyjście od zachodniej strony pełni funkcje ewakuacyjną z rampą dojazdową. Budynek posiada również dodatkowe wyjście z rampą dojazdową dostępne tylko i wyłącznie w czasie ewakuacji budynku od strony ulicy Łokietka.

b) Drzwi pierwsze i drugie w holu otwierane ręcznie, wszystkie drzwi umożliwiają bezkolizyjne wejście do wnętrza budynku.

c) Informacja główna znajduje się w portierni na parterze. Pomieszczenie znajduje się po lewej stronie przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się bramka kontroli biletów z wejście pozwalającym na przejście osób o niepełnosprawności ruchowej.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku są dwie windy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, obsługujące parter i piętra od 1 do 6. Schody w budynku nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na pierwszym, drugim, trzecim i czwartym piętrze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze oraz przestrzenie wystawiennicze.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

a) W budynku nie jest dostępna wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. Brak informacji dotykowej/głosowej. Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udziela pracownik portierni znajdującej się przy wejściu głównym.

b) W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, niesłyszoncym, słabowidzącym oraz niewidomym.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Skip to content