tel. +48 56 690 49 90
tel. + 48 56 690 49 51 (kasy)
pl Polski

Tytuł projektu: Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. “Minikoperniki”) podprojekt “Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”.

Beneficjent:

Gmina Miasta Toruń

Program Operacyjny:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-20208. Oś priorytetowa “Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Działanie 8.1 “Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”

Dane finansowe:

Koszt całkowity projektu: 17 984 544,01 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 14 607 433,24 zł

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych: 85%

Kwota dofinansowania: 12 416 318,23 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Termin realizacji:

18.05.2015-31.12.2019

Metryka projektu:

Okres programowania: Okres programowania 2014-2020

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Typ projektu: Projekt konkursowy

Tematyka projektu: Infrastruktura kulturalna, Kultura

Realizator: 

Urząd Miasta Torunia, Wydział Inwestycji i Remontów

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost uczestnictwa w kulturze i kompetencji kulturowych społeczeństwa poprzez udostępnienie nowej infrastruktury kultury i oferty kulturalnej oraz poprawa atrakcyjności kulturalno-edukacyjnej miasta, regionu i kraju. W ramach projektu wyremontowane zostaną kolejne budynki Młynów Toruńskich, które zostaną przeznaczone na potrzeby toruńskiej instytucji kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie gruntownego remontu dwóch obiektów, które w przeszłości pełniły funkcję administracyjno-mieszkalną. Po zakończeniu robót budowlanych wprowadzą się do nich Młyny Wiedzy, które zajmą się wyposażaniem nowych przestrzeni na potrzeby działalności kulturalnej.

Powstanie m.in. interaktywna wystawa stała, dedykowana w szczególności ludziom młodym. Jej celem będzie ułatwienie osobie dojrzewającej zrozumienia otaczającego świata, ale przede wszystkim siebie – w okresie burzliwych zmian zachodzących w ciele i umyśle, zidentyfikowanie swoich potrzeb, a także rozpoznanie własnych zainteresowań i pasji.

Utworzone zostaną sale modułowe, z możliwością czasowej modyfikacji na powierzchnie warsztatowe, pokazowe, szkoleniowe czy konferencyjne. W odnowionych obiektach znajdzie się również miejsce pod dodatkową infrastrukturę w postaci czytelni książek i czasopism popularnonaukowych.

Odbiorcy oferty Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy będą mogli nie tylko zwiedzać ekspozycję czy wziąć udział w warsztatach kulturalno-edukacyjnych, ale również uczestniczyć w spotkaniach, dyskusjach, pokazach oraz innych wydarzeniach kulturalnych, organizowanych także w godzinach wieczornych.

Realizacja projektu przyczyni się m.in. do:

Skip to content