Tytuł projektu:

„Centrum Nowoczesności”

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Priorytet 7. „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy”
Działanie 7.2. „Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych”

Dane finansowe:

Całkowita wartość projektu: 20 666 188,12 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 13 433 011,28 zł (65% kosztów kwalifikowanych projektu)
Wkład Gminy Miasta Toruń: 7 233 159,92 zł

Źródła finansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet Gminy Miasta Toruń

Termin realizacji:
1 czerwca 2009 r. – 31 grudnia 2013 r.

W dniu 13 maja 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
Prace budowlane zrealizowano w okresie od stycznia 2011 r. do marca 2013 r.

Opis projektu:
Celem głównym projektu było utworzenie na terenie zdegradowanego Mokrego Przedmieścia w Toruniu bazy lokalizacyjnej dla rozwoju nowoczesnej, popularyzującej naukę działalności edukacyjnej. Cel został zrealizowany poprzez kompleksową renowację i adaptację  wchodzącego w skład tzw. Młynów Toruńskich budynku dawnych silosów zbożowych i młyna żytniego oraz udostępnienie go miejskiej instytucji kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

W efekcie realizacji projektu na potrzeby Centrum przygotowano 7 kondygnacji o łącznej powierzchni ponad 5,1 tys. m2. Na parterze znajduje się część recepcyjna z kasami, informacją i szatniami oraz sklep z produktami tematycznie powiązanymi z działalnością instytucji. Umieszczono tam również ekspozycję zdjęć dokumentujących stan budynku sprzed rewitalizacji, w trakcie trwania prac budowlanych oraz po ich zakończeniu. W dawnej strefie młyna żytniego ulokowano pomieszczenia z przeznaczeniem na: pięć pracowni naukowych, trzy sale ekspozycyjne dla dzieci, salę szkoleniową i biura dla pracowników Centrum. W części wybudowanej w miejsce silosów zbożowych powstała powierzchnia wystawiennicza. Przedsięwzięcie objęło również zagospodarowanie okolicznego terenu. Obok budynku przygotowano parking z miejscami dla autokarów i samochodów osobowych. Wykonawcą adaptacji było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A.

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy wyposażyło obiekt w interaktywne ekspozycje i na początku listopada 2013 r. otworzyło siedzibę dla zwiedzających. Misją toruńskiego centrum nauki jest pobudzanie kreatywności i inspirowanie odbiorcy do samodzielnych poszukiwań. Instytucja poprzez zabawę i eksperyment (odejście od formuły: „patrz, ale nie dotykaj” na rzecz: „dotknij, sprawdź”) umożliwia aktywne przyswajanie wiedzy o nauce, technice, przyrodzie i kulturze. Goście instytucji mogą m.in. przeprowadzać doświadczenia na wystawach, a także uczestniczyć w pokazach i widowiskach naukowych oraz w warsztatach dla wszystkich grup wiekowych.

W maju 2013 r. projekt „Centrum Nowoczesności” w efekcie przeprowadzonego badania ewaluacyjnego został uznany jako przykład „dobrych praktyk”.

W grudniu 2013 r. za przygotowanie i realizację projektu „Centrum Nowoczesności” Gminie Miasta Toruń przyznano „Diament regionu dla najbardziej innowacyjnego podmiotu w regionie” w konkursie „Diamenty Regionu Kujawsko-Pomorskiego” organizowanym przez Wydawnictwo Express Media Sp. z o.o. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W dniu 9 czerwca 2015 r. Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia, odebrał nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii „fundusze unijne” za adaptację Młynów Richtera do nowych funkcji.

Realizatorzy:
Koordynacja projektu:
Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego
ul. Grudziądzka 126B
tel. 56 61 18 554

Realizacja inwestycji:
Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Wały Gen. Sikorskiego 10
tel. 56 611 88 40

Treść przygotowana przez Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Toruń.

 Archiwum zdjęć

2004

2006

2007

2008

Plac budowy

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Gminy Miasta Toruń.