Celem Stowarzyszenia jest wspieranie kreatywności, myślenia krytycznego i podmiotowości obywateli oraz zachęcenie do żywego kontaktu z nauką poprzez umacnianie potencjału polskich centrów nauki, muzeów i innych organizacji, których wspólną wizją jest rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji.
W ramach działalności Stowarzyszenia chcemy budować wśród naszych członków zwyczajnych i wspierających sieć współpracy, wymiany wiedzy oraz doświadczeń. 
Zamierzamy organizować konferencje, seminaria, warsztaty, dzięki którym nasi członkowie będą mogli poszerzać swoje kompetencje i wiedzę w zakresie wspierania kreatywności, myślenia krytycznego, żywego kontaktu z nauką.
Zamierzamy inicjować i prowadzić działania/projekty w zakresie promowania i popularyzacji nauki, komunikacji naukowej, edukacji, rozwoju uczestnictwa w kulturze, wspomagania rozwoju osób wybitnie uzdolnionych, działalności profilaktycznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Chcemy zabierać głos w debacie publicznej na tematy związane z działalnością Stowarzyszenia i jego członków
Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i sieciami w kraju i za jego granicami. 
Działania Stowarzyszenia „Społeczeństwo i Nauka SPiN” wynikają z potrzeb, kreatywności i zaangażowania naszych członków.

 
 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kto może być członkiem zwyczajnym?

Szczegółowe warunki członkostwa zwyczajnego są określone w par. 9 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia „Społeczeństwo i Nauka SPIN”. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec mieszkający w Polsce, pełniący funkcję kierownika jednostki (w szczególności dyrektor, prezes, rektor, kierownik) lub będący przedstawicielem kierownika jednostki na mocy jego pisemnego upoważnienia. Jednostka musi być członkiem wspierającym Stowarzyszenia, prowadzić działalność związaną z popularyzacją nauki lub edukacją oraz zaliczać się do sfery finansów publicznych  lub organizacji pozarządowych: 

  1. państwowych i samorządowych instytucji kultury,
  2. samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  3. organizacji pozarządowych wskazanych w art.3 ust. 2 pkt. 1-2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.z 2016, poz. 1817 z późn. zm.),
  4. publicznych uczelni wyższych,
  5. wydzielonych jednostek organizacyjnych w ramach publicznych uczelni wyższych,
  6.  innych podmiotów mających stałe finansowanie ze środków publicznych.

Kto może być członkiem wspierającym?

Szczegółowe warunki członkostwa wspierającego są określone w par. 9 pkt. 4-5 Statutu Stowarzyszenia „Społeczeństwo i Nauka SPIN”. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, deklarująca pomoc finansową w formie składki członkowskiej. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu czterech miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kontakt

Stowarzyszenie „Społeczeństwo i Nauka SPIN”

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

00-390 Warszawa

KRS: 0000764036 | REGON: 382143835 | NIP: 5252775424

Koordynator Biura:

Katarzyna Marczak | e-mail: biuro@stowarzyszeniespin.pl

Zarząd Stowarzyszenia Społeczeństwo i Nauka SPIN

Alicja Harackiewicz

Prezes Zarządu

Centrum Nauki EXPERYMENT

Gdynia

Anna Grąbczewska

Skarbnik

Uniwersytet Dzieci

Kraków | Warszawa

Robert Firmhofer

Centrum Nauki Kopernik

Warszawa

Robert Salisz

Muzem Inżynierii Miejskiej

Kraków

Członkowie wspierający
Stowarzyszenia "Społeczeństwo i Nauka SPIN"

Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

Centrum Nauki Kopernik, Warszawa

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Toruń

Fundacja Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha, Szczecin

Fundacja Profesora Ciekawskiego, Bydgoszcz

Fundacja Sztuka Nauki, Lublin

Fundacja Uniwersytet Dzieci, Kraków

Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, Rzeszów

Hevelianum, Gdańsk

Park Kultury, Bydgoszcz

Instytut Badań Kompetencji, Wałbrzych

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Laboratorium Wyobraźni PPNT, Poznań

Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie (Giganty Mocy)

Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmach, Szczecin

Muzeum Inżynierii Miejskiej, Kraków

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Chęciny

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy Explores, Rzeszów

Zielonogórski Ośrodek Kultury

TMD Exhibitions sp. z o.o.

Skip to content