Cieszymy się, że zainteresowała Państwa oferta zajęć dla szkoły ponadgimnazjalnej w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. 

Zajęcia w pracowni biologicznej i fizycznej odbywają się w piątki w godz. 9:00-11:00.

Zwiedzanie wystaw jest możliwe od wtorku do piątku w godz. 9:00-12:00 i 12:00-15:00. 

Ścieżka zwiedzania

Zwiedzanie ze ścieżką rozpoczyna krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział grupy na 2-3 osobowe zespoły. Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć wykonując eksperymenty przy określonych stanowiskach wystawy. Liczba pytań oraz ich stopień trudności dostosowane są do wieku uczestników (poziomu edukacyjnego). Po wyznaczonym czasie (ok. 40-60 min) następuje podsumowanie, podczas którego zespoły udzielają odpowiedzi, dzięki automatycznemu systemowi rejestracji. Następnie, prezentowane są wyniki poszczególnych grup, a nauczyciel może otrzymać raport z tak przeprowadzonej interaktywnej lekcji. Po zakończeniu ścieżki, grupa samodzielnie zwiedza pozostałe wystawy Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

Zwiedzanie ze ścieżką po wystawie „Rzeka” jest świetną okazją do poznania przez uczniów takich pojęć jak potok źródłowy, wir wodny, turbina i elektrownia wodna czy też ruch obrotowy. Ponadto, uczniowie poznają najbardziej charakterystyczne mikro i makro organizmy zamieszkujące polskie zbiorniki wodne, dowiedzą się jak działa stacja uzdatniania wody i Nurek Kartezjusza.

Pracownia fizyczna

Podczas zajęć na pracowni fizycznej uczniowie przeprowadzą jedno z czterech doświadczeń, a każde z nich będzie prowadzone zgodnie z metodologią procesu badawczego:

 1. Wyznaczanie współczynnika załamania światła

 Światło w ośrodku jednorodnym i izotropowym rozchodzi się po liniach prostych, podobnie jak w próżni. Pojawia się jednak pytanie co się stanie gdy promienie światła na swojej drodze natrafią na inny ośrodek? Na powierzchni granicznej część wiązki światła zostanie odbita, a część przejdzie do drugiego ośrodka. Przejście światła przez granicę ośrodków wiąże się ze zmianą kierunku biegu promieni. Celem doświadczenia będzie wyznaczenie współczynników załamania światła pomiędzy różnymi ośrodkami.

 1. Badanie oporu elektrycznego oporników i żarówki

Chyba każdy słyszał o prawie Ohma. W pracowni fizycznej CNMW można eksperymentalnie sprawdzić czy to prawo stosuje się zarówno dla oporników, jak i żarówek. Doświadczenie to wykonamy poprzez badanie zależności natężenia prądu od przyłożonego napięcia dla wspomnianych elementów obwodu elektrycznego.

 1. Wyznaczanie współczynnika tarcia statycznego i kinetycznego

Każdemu kierowcy obiły się o uszy takie pojęcia jak tarcie statyczne i dynamiczne. Uczniowie w szkole dowiadują się, że współczynnik tarcia statycznego zazwyczaj jest większy od tego kinetycznego. Na naszej pracowni wykonamy serie pomiarów, których celem będzie weryfikacja tej hipotezy.

 1. Wyznaczanie współczynnika sprężystości w prawie Hooke’a

W szkole podczas lekcji fizyki uczniowie dowiadują się o prawie Hooke’a, które mówi, że odkształcenie ciała pod wpływem działającej na nie siły, jest proporcjonalne do tej siły. Prawo niezwykle proste, lecz czy zostanie potwierdzone przez doświadczenie? Od czego zależy wartość współczynnika sprężystości? Czy tylko od rodzaju badanego materiału? Czy miedziane sprężyny o różnej długości wydłużają się jednakowo?

Pracownia biologiczna

Odkrycie kwasów nukleinowych i prowadzone badania przyniosły rewolucję w dziedzinie zdrowia, nauk sądowniczych czy rolnictwa. Izolacja DNA jest zasadniczą procedurą do przeprowadzenia większości badań genetycznych, diagnostycznych i naukowych.  Ze względu na fakt, że materiał genetyczny jest ukryty głęboko w komórce, zastosujemy  odpowiednią metodę, która doprowadzi do zniszczenia jej struktur z jednoczesną ochroną DNA przed degradacją. W celu rozdziału i wizualizacji  uzyskanych cząsteczek przeprowadzimy elektroforezę w żelu agarowym. Technika ta jest powszechna w takich eksperymentach biologii molekularnej jak: sekwencjonowanie, foot-printing, analizy produktów PCR.

Umiejętności zdobywane przez ucznia:

 • uczeń przeprowadza i dokumentuje proces izolacji genomowego DNA i jego rozdział w stałym polu elektrycznym,
 • uczeń doskonali techniki pipetowania i obsługi sprzętu laboratoryjnego (wirówka laboratoryjna, blok grzejny, aparat do elektroforezy ),
 • uczeń łączy wiedzę związaną z budową komórki z wymaganą procedurą, stosowaną w biologii molekularnej, w celu uzyskania wysokiej czystości kwasów nukleinowych,
 • uczeń wyizolowane DNA rozdziela w aparacie do elektroforezy.

Mocznik to pierwszy związek organiczny, który udało się zsyntetyzować ze związków nieorganicznych. Dokonał tego w 1828 r. Friedrich Wöhler. Dziś mocznik wytwarza się w olbrzymich ilościach jako nawóz azotowy. W naszym organizmie mocznik jest syntetyzowany w wątrobie jako produkt uboczny dezaminacji aminokwasów. Jego wydalanie w moczu przedstawia główną drogę wydzielania azotu. W glebie mocznik ulega szybkiemu rozkładowi dzięki enzymowi o nazwie ureaza, znajdującemu się w licznych mikroorganizmach glebowych i w tkankach niektórych roślin motylkowych, np. soi. Końcowym produktem rozkładu mocznika jest  amoniak i dwutlenku węgla. Rozkład mocznika możemy obserwować przez zmianę zabarwiania wskaźnika pH, gdyż  powstający w wyniku hydrolizy amoniak jest wyraźnie bardziej zasadowy niż kwasowy dwutlenek węgla, hydrolizie towarzyszy zatem alkalizowanie się roztworu. Ureaza może być dla człowieka zabójcza, jeśli znajdzie się bezpośrednio w krwiobiegu, gdyż powstający amoniak jest wysoko toksyczny.

Umiejętności zdobywane przez ucznia:

 • uczeń przeprowadza i dokumentuje izolację ureazy z nasion soi,
 • uczeń doskonali techniki pipetowania i obsługi sprzętu laboratoryjnego,
 • uczeń eksperymentalnie ocenia aktywności enzymu,
 • uczeń określa optymalne warunki doświadczenia,
 • uczeń rozróżnia próbę kontrolną i badawczą,
 • uczeń formułuje wnioski i określa szybkość rozpadu mocznika w trakcie trwania reakcji enzymatycznej.

Szczegółowych informacji o ofercie udziela: 

Michał Matuszak

m.matuszak@centrumnowoczesnosci.org.pl

tel. 56 690 49 90 wew. 512