REGULAMIN ZWIEDZANIA 

CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY

§ 1

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu (zwane dalej „Centrum”) jest miejską instytucją kultury organizowaną przez Gminę Miasta Torunia. Do głównych celów statutowych CNMW należy popularyzacja osiągnięć nauki, techniki i kultury, dorobku naukowego, technicznego i kulturowego, promowanie metod i narzędzi edukacji poza formalnej oraz kształcenia przez całe życie. Odbywa się to poprzez realizację i wspieranie różnego rodzaju przedsięwzięć, takich jak wystawy, warsztaty, pokazy i fabularyzowane widowiska naukowe.

§ 2

Udostępnianie ekspozycji Centrum

 1. Centrum ma swoją siedzibę przy ul. Władysława Łokietka 5 w Toruniu.
 2. Centrum jest otwarte dla zwiedzających w następujących dniach tygodnia i w następujących godzinach: od wtorku do piątku w godzinach od 09.00 do 15.00, w sobotę oraz w niedzielę w godzinach od 11.00 do 17.00.
 3. Możliwość zwiedzania wystaw i korzystania z pozostałej oferty Centrum (tj. warsztatów, zajęć w pracowniach, ścieżek edukacyjnych) jest dostępna w ramach następujących tur: od wtorku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00, w sobotę oraz w niedzielę w godz. 11.00-17.00.
 4. W poniedziałki Centrum jest zamknięte dla zwiedzających. Centrum zastrzega sobie prawo do zamknięcia dla zwiedzających także w inne dni.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia podawane są do wiadomości na stronie internetowej http://mlynwiedzy.org.pl oraz w informacji Centrum.
 6. Kasy otwierane są 30 minut przed godziną pierwszego wejścia do Centrum, a są zamykane 60 minut przed zamknięciem Centrum.

§ 3

Wizyta w Centrum

 1. Wejście na teren ekspozycji Centrum jest odpłatne. Cennik biletów dostępny jest w kasach Centrum oraz na stronie internetowej: http://mlynwiedzy.org.pl.
 2. Liczba osób, które mogą jednocześnie przebywać w budynku Centrum jest ściśle limitowana.

§ 4

Zasady przebywania zwiedzających na terenie Centrum

W trosce o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu przy ul. Władysława Łokietka 5, a także w celu zachowania porządku Dyrekcja Centrum prosi o przestrzeganie następujących zasad:

 1. Dzieci poniżej 13. roku życia nie mogą przebywać na terenie ekspozycji Centrum bez opieki osoby dorosłej, która bierze za nie pełną odpowiedzialność, w tym również odpowiedzialność za uszkodzenia ekspozycji powstałe w następstwie działań dziecka.
 2. Plecaki, duże torby oraz okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni.
 3. Szatnia jest otwierana na pół godziny przed godziną pierwszego wejścia do Centrum i czynna do momentu wyjścia ostatniego zwiedzającego. Regulamin obsługi szatni stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystanie z szatni jest bezpłatne.
 5. Za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w szatni Centrum nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Do wejścia na wystawy Centrum upoważnia bilet wstępu.
 7. Zwiedzający musi posiadać bilet wstępu przez czas zwiedzania wystaw Centrum w razie sytuacji określonej w punkcie 9.
 8. Bilet wstępu na wystawy Centrum ma prawo zweryfikować ochrona obiektu.
 9. Wejście na wystawy jest jednorazowe. Po przekroczeniu bramek wyjścia nie ma możliwości wejścia w przestrzeń wystawienniczą Centrum ponownie w ramach tego samego biletu za wyjątkiem ewakuacji spowodowanej siła wyższą lub okolicznościami leżącymi po stronie Centrum.
 10. Centrum zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów potwierdzających przyznawanie zniżki na zakup biletów wstępu, przed wejściem na teren ekspozycji. W przypadku zauważenia braku uprawnień do otrzymania jakiejkolwiek zniżki, pracownicy Centrum mają prawo do nie wpuszczenia Zwiedzającego na teren ekspozycji. W przypadku biletów rodzinnych nie ma możliwości wejścia dziecka na bilet dla opiekuna i odwrotnie.
 11. Osoby wchodzące na teren ekspozycji Centrum przyjmują do wiadomości, że wstęp jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu ich wizerunku oraz osób znajdujących się pod ich opieką w związku z wizytą w Centrum oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z promocją Centrum.
 12. Centrum zastrzega sobie prawo wyłączenia dostępu zwiedzających do dowolnej części terenu Centrum. Informacja o ograniczeniu dostępu, w miarę możliwości, zostanie podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zakupem biletu do Centrum. W przypadku wyłączenia dostępu zwiedzających do dowolnej części terenu Centrum, ceny bilety nie ulegają zmianie.
 13. Zwiedzanie ekspozycji Centrum ma charakter indywidualny, zatem nie ma możliwości rezerwacji osoby oprowadzającej po Centrum. Centrum dopuszcza jednak możliwość wprowadzenia odpłatnej oferty zwiedzania z przewodnikiem.
 14. Treści użyte na wystawie służą jedynie popularyzacji nauki.
 15. Centrum zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 16. Wyłączenie części eksponatów nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.
 17. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Centrum, pracowników ochrony lub innych osób wyznaczonych przez Centrum.
 18. Ze stanowisk należy korzystać zgodnie z instrukcjami obsługi znajdującymi się przy poszczególnych eksponatach oraz zwracać uwagę na ostrzeżenia i komunikaty zamieszczone przy eksponatach.
 19. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń lub niewłaściwego korzystania z eksponatów.
 20. Wahadło Foucaulta to główny rekwizyt Centrum Nowoczesności. Wahadło zawieszone jest na 33-metrowej linie, biegnącej od dachu po parter CNMW przez wszystkie osiem kondygnacji. Dzięki temu wahadło jest widoczne ze wszystkich pięter wystawowych. Zabrania się łapania za linę wahadła. W przypadku złapania za linę i uszkodzenia eksponatu, czy też przestrzeni, wokół której znajduje się wahadło, CNMW przedstawi kosztorys, wyceniony przez rzeczoznawcę powołanego przez CNMW i kosztami naprawy będzie obciążona osoba, która spowoduje szkodę.
 21. Centrum zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń w przypadku zniszczenia eksponatu lub innego elementu wystaw przez Zwiedzającego.

§5

Ustalenia dotyczące grup zorganizowanych

 1. Każda grupa zorganizowana osób nieletnich przebywa na terenie ekspozycji Centrum z co najmniej jednym pełnoletnim opiekunem.
 2. W wypadku grup szkolnych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie 15 uczniów; w przypadku grup przedszkolnych i grup ze szkół podstawowych na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie 10 dzieci.
 3. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody wyrządzone poprzez uszkodzenia bądź zniszczenia eksponatów lub innych elementów znajdujących się na terenie Centrum.
 4. Zorganizowane grupy powinny przybyć do Centrum i zgłosić się do kasy 30 minut przed zarezerwowaną godziną wstępu.
 5. Osoba odbierająca bilety zobowiązana jest do podania numeru rezerwacji i okazania potwierdzenia jej opłacenia.
 6. Wejście do Centrum następuje o godzinie określonej w dokonanej rezerwacji.

§ 6

Zakazy

 1. Zwiedzającym, przebywającym na terenie Centrum zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych Zwiedzających i wyposażenia ekspozycji oraz zachowań nieobyczajnych.
 2. Zabrania się:
 • wynoszenia elementów wyposażenia poza teren ekspozycji i Centrum;
 • niszczenia eksponatów i stanowisk interaktywnych;
 • zaśmiecania terenu ekspozycji i Centrum;
 • wnoszenia na teren ekspozycji i Centrum przedmiotów niebezpiecznych;
 • wprowadzania zwierząt;
 • wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia papierosów, w tym e-papierosów,
 • wnoszenia i korzystania ze środków odurzających;
 • spożywania posiłków i napojów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
 • prowadzenia działalności handlowej.

3. Zakaz wstępu do Centrum i na ekspozycję mają osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. Obsługa Centrum: informatorzy, pracownicy i ochrona mają prawo do usunięcia takich osób z przestrzeni ekspozycyjnej.

4. W przypadku zachowań wymienionych w pkt 1–3, Centrum zastrzega sobie prawo do wyproszenia z Centrum osób łamiących ww. punkty, bez prawa do zwrotu należności za bilety.

§7

Bezpieczeństwo

 1. Obiekt Centrum objęty są systemem monitoringu wizyjnego dla bezpieczeństwa Zwiedzających.
 2. W przypadku ewakuacji Zwiedzający muszą opuścić obiekt. Ewakuacja nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.

§8

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Centrum: http://mlynwiedzy.org.pl oraz w kasach Centrum.
 2. Zakup biletu wstępu na przestrzeń ekspozycyjną Centrum jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.
 3. Nieprzestrzeganie przez Zwiedzających zapisów niniejszego regulaminu stanowi podstawę do wyproszenia z terenu ekspozycji i Centrum. W wyżej wymienionym wypadku nie przysługuje prawo zwrotu biletu wstępu.
 4. Centrum zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. W takim przypadku zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na oficjalnej stronie Centrum.