Firma „Batyskaf” produkująca łodzie podwodne ogłosiła konkurs na znalezienie przedmiotu lub obiektu, który będzie się wydostawał z dna zbiornika w jak najkrótszym czasie. Ty, jako młody naukowiec, zgłaszasz się do konkursu. Wiesz jednak dobrze, że zanim rozpoczniesz docelowe doświadczenia i poszukiwania, musisz dogłębnie poznać prawa rządzące pływaniem przedmiotów. Od czego rozpoczynasz? Do czego doprowadzą Cię wyciągnięte wnioski? Które ciało lub obiekt okaże się najszybsze?

Uczeń podczas zajęć:

 • analizuje różnice w budowie mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów,
 • posługuje się pojęciem gęstości,
 • stosuje do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością ciał stałych i cieczy, na podstawie wyników pomiarów wyznacza gęstość cieczy i ciał stałych,
 • posługuje się pojęciem ciśnienia (w tym ciśnienia hydrostatycznego i atmosferycznego),
 • analizuje i porównuje wartości sił wyporu dla ciał zanurzonych w cieczy lub gazie,
 • wyjaśnia pływanie ciał na podstawie prawa Archimedesa,
 • opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów,
 • wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia.

Podczas 120-minutowych zajęć na pracowni fizycznej uczniowie wcielą się w rolę pracowników laboratorium kryminalistycznego. Ich zadaniem będzie analiza policyjnego raportu (oczywiście fikcyjnego) dotyczącego wypadku rządowej limuzyny. Cztery grupy uczniów wykonają eksperymenty z różnych działów fizyki w celu weryfikacji wiarygodności zdarzeń opisanych w raporcie. Każda z grup zajmie się inną częścią policyjnej relacji z miejsca wypadku. Na koniec wszystkie zespoły zaprezentują uzyskane z ich pracy wnioski, a to pozwoli na ostateczną ocenę rzetelności policyjnego protokołu. Wszystkie wykonywane podczas zajęć doświadczenia są ściśle związane z podstawą programową z fizyki dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Uczeń podczas zajęć:

 • posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu; przelicza jednostki prędkości,
 • opisuje zachowanie ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki Newtona,
 • posługuje się pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego,
 • posługuje się pojęciem siły ciężkości,
 • opisuje wpływ oporów ruchu na poruszające się ciała,
 • wykorzystuje pojęcie energii mechanicznej i wymienia różne jej formy,
 • posługuje się pojęciem energii mechanicznej jako sumy energii kinetycznej i potencjalnej,
 • posługuje się pojęciem natężenia prądu elektrycznego,
 • posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia elektrycznego,
 • posługuje się pojęciem oporu elektrycznego, stosuje prawo Ohma w prostych obwodach elektrycznych,
 • buduje proste obwody elektryczne i rysuje ich schematy,
 • opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów, wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny,
 • wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia,
 • sporządza wykres na podstawie danych z tabeli (oznaczenie wielkości i skali na osiach), a także odczytuje dane z wykresu,
 • posługuje się pojęciem niepewności pomiarowej.