Cieszymy się, że zainteresowała Państwa oferta zajęć dla gimnazjum w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. 

Warsztaty odbywają we czwartki w godz. 9:00-10:00 i 11:00-12:00. 

Zajęcia w pracowni biologicznej odbywają się od wtorku do czwartku w godz. 9:00-10:00 i 11:00-12:00, a także w piątki w godz. 9:00-11:00. 

Zajęcia w pracowni fizycznej odbywają się od środy do piątku w godz. 9:00-10:00 i 11:00-12:00, a także we wtorki w godz. 9:00-11:00.

Zajęcia w pracowni multimedialnej odbywają się we wtorki w godz. 9:00-12:00.

Zwiedzanie wystaw jest możliwe od wtorku do piątku w godz. 9:00-12:00 i 12:00-15:00. 

PRACOWNIA FIZYCZNA

Uczniowie podczas 60-minutowych zajęć na pracowni fizycznej postarają się sprawdzić czy ciała, obiekty czy statki, które z pozoru powinny tonąć, mimo wszystko mogą utrzymać się na powierzchni cieczy. W celu rozwiązania postawionego problemu badawczego uczniowie nauczą się wyznaczać gęstość ciał. Zbadają warunki ich pływania i tonięcia, a także przekonają się jakie siły działają na ciała poruszające się w cieczy.

Kluczowym elementem zajęć będzie zwrócenie uwagi uczniów na powierzchnię cieczy i jej zadziwiające właściwości. Dzieci projektując własne doświadczenia zbadają jakie ciała i w jakich warunkach mogą utrzymywać się na powierzchni cieczy. Sprawdzą także czy powierzchnie różnych cieczy zachowują się w taki sam sposób.

Rolą tych zajęć jest utrwalenie przez uczniów podstawowych pojęć poznanych w szkole na lekcjach fizyki, a także wykształcenie umiejętności eksperymentowania, dociekania, samodzielnego stawiania pytań i uzyskiwania na nie odpowiedzi.

Podczas 120-minutowych zajęć na pracowni fizycznej uczniowie wcielą się w rolę pracowników laboratorium kryminalistycznego. Ich zadaniem będzie analiza policyjnego raportu (oczywiście fikcyjnego) dotyczącego wypadku rządowej limuzyny. Cztery grupy uczniów wykonają eksperymenty z różnych działów fizyki w celu weryfikacji wiarygodności zdarzeń opisanych w raporcie. Każda z grup zajmie się inną częścią policyjnej relacji z miejsca wypadku. Na koniec wszystkie zespoły zaprezentują uzyskane z ich pracy wnioski, a to pozwoli na ostateczną ocenę rzetelności policyjnego protokołu. Wszystkie wykonywane podczas zajęć doświadczenia są ściśle związane z podstawą programową z fizyki dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem pracowni fizycznej jest rozwijanie wiedzy z zakresu szeroko pojętej fizyki poprzez praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności, a przede wszystkim, zapoznanie uczniów z metodologią procesu badawczego. Poprzez aktywny i świadomy udział uczniów przyczyniamy się do większego zainteresowania dzieci i młodzieży naukami ścisłymi. Na pracowni uczestnicy mogą sprawdzić nurtujące ich pytania obejmujące działy fizyki, z którymi spotkali lub spotkają się w szkole. W tym celu każdy może wykonywać samodzielnie eksperymenty fizyczne, stawiać pytania badawcze i szukać na nie odpowiedzi.

RZECZNA ŚCIEŻKA ZWIEDZANIA

Zwiedzanie ze ścieżką rozpoczyna krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział grupy na 2-3 osobowe zespoły. Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć wykonując eksperymenty przy określonych stanowiskach wystawy. Liczba pytań oraz ich stopień trudności dostosowane są do wieku uczestników (poziomu edukacyjnego). Po wyznaczonym czasie (ok. 40-60 min) następuje podsumowanie, podczas którego zespoły udzielają odpowiedzi, dzięki automatycznemu systemowi rejestracji. Następnie, prezentowane są wyniki poszczególnych grup, a nauczyciel może otrzymać raport z tak przeprowadzonej interaktywnej lekcji. Po zakończeniu ścieżki, grupa samodzielnie zwiedza pozostałe wystawy Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

Zwiedzanie ze ścieżką po wystawie „Rzeka” jest świetną okazją do poznania przez uczniów takich pojęć jak potok źródłowy, wir wodny, turbina i elektrownia wodna czy też ruch obrotowy. Ponadto, uczniowie poznają najbardziej charakterystyczne mikro i makro organizmy zamieszkujące polskie zbiorniki wodne, dowiedzą się jak działa stacja uzdatniania wody i Nurek Kartezjusza.

PRACOWNIA MULTIMEDIALNA

Na zajęciach specjaliści z ABM Space zaprezentują strukturę prostego łazika, a także pokażą jak zaprogramować jego podstawowe funkcje. Dzięki warsztatom będzie można zapoznać się z zagadnieniami związanymi z łazikiem – jego budową, sterowaniem silnikami, oprogramowaniem w formie aplikacji konsolowej.

PRACOWNIA BIOLOGICZNA

Drożdże są  jednokomórkowymi  grzybami. Używane już od starożytności w piekarnictwie, gorzelnictwie czy browarnictwie. Najbardziej znane są drożdże piwne, bądź też winiarskie, z gatunku Saccharomyces cerevisiae. Ich wygląd pozostawał tajemnicą do około 1680 r., kiedy ich naturę   poznał Holender Antonie Philips van Leeuwenhoek. My również, posługując się współczesnymi mikroskopami poznamy różnorodność kształtów drożdży, wybarwimy obecny w nich glikogen i wykonamy test żywotności komórek. 

Komórki drożdży nie zawierają chlorofilu, a więc nie są zdolne do przeprowadzania fotosyntezy. Drożdże asymilując cukry zawarte w podłożu w warunkach tlenowych utleniają je do CO2 i wody, natomiast w warunkach beztlenowych przeprowadzają fermentację alkoholową. Potrzeba było dalszych dwóch stuleci i geniuszu Louisa Pasteura oraz żmudnej pracy jego następców, by odkryć prawdziwą naturę fermentacji alkoholowej. W trakcie warsztatu  spróbujemy powtórzyć niektóre doświadczenia opisujące proces i charakter złożonych procesów, jakie zachodzą w trakcie  fermentacji alkoholowej.

Umiejętności zdobywane przez ucznia:

 • uczeń planuje, przeprowadza i dokumentuje doświadczenie wykazujące, że podczas fermentacji drożdże zjadają wybrane cukry i wydzielają dwutlenek węgla; 
 • uczeń doskonali umiejętność mikroskopowania, przygotowuje świeże preparaty drożdży, wykonuje barwienia komórek;
 • uczeń wykazuje cechy umożliwiające zakwalifikowanie drożdży do grzybów
 • uczeń poznaje nazewnictwo szkła laboratoryjnego i używanych przyrządów.    

Fotosynteza jest skomplikowanym procesem o 140 krokach, z udziałem 30 różnych białek, wykorzystywanym przez wszystkie rośliny, algi i niektóre bakterie do wytwarzania własnego pokarmu ze światła słonecznego. W złożonej reakcji z dwutlenku węgla i wody powstają związki organiczne (cukry proste) oraz tlen. Na fotosyntezę maja  wpływ różne czynniki w tym: stężenie CO2,  temperatura powietrza, dostępność  wody i mikroelementów. Choć wzrost roślin zależy od światła słonecznego, zbyt dużo bezpośredniego światła słonecznego może uszkodzić tkanki roślin. 

W trakcie warsztatu sprawdzimy intensywność fotosyntezy w zależności od koloru światła i jego intensywności. Innym kryterium może być dobranie odpowiedniego stężenia CO2. Uczestnicy będą mogli ponadto ocenić czynniki  endogenne (wewnętrzne) fotosyntezy, do których  należą między innymi ilość i rozmieszczenie aparatów szparkowych. Decydują bowiem o szybkości wnikania do liścia CO2 i dyfundowania na zewnątrz O2. Ważna jest również powierzchnia blaszki liściowej i grubość kutykuli, przez którą do liścia przenika światło. Nie mniej istotne są rozmieszczenie w komórkach miękiszu asymilacyjnego chloroplastów i zawartość w nich chlorofilu.

 Umiejętności zdobywane przez ucznia:

 • uczeń określa problem badawczy, formułuje hipotezę, przeprowadza oraz dokumentuje doświadczenie zależności intensywności fotosyntezy od  koloru i intensywności światła, formułuje wnioski, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą;
 • uczeń analizuje przebieg zależnej od światła fazy jasnej fotosyntezy;
 • uczeń doskonali umiejętność mikroskopowania, przeprowadza obserwacje mikroskopowe i makroskopowe blaszki liściowej;  
 • uczeń przedstawia warunki wymiany gazowej u roślin, wskazując odpowiednie adaptacje w  ich budowie anatomicznej;
 • uczeń doskonali techniki pipetowania i obsługi sprzętu laboratoryjnego.

Odkrycie kwasów nukleinowych i prowadzone badania przyniosły rewolucję w dziedzinie zdrowia, nauk sądowniczych czy rolnictwa. Izolacja DNA jest zasadniczą procedurą do przeprowadzenia większości badań genetycznych, diagnostycznych i naukowych.  Ze względu na fakt, że materiał genetyczny jest ukryty głęboko w komórce, zastosujemy  odpowiednią metodę, która doprowadzi do zniszczenia jej struktur z jednoczesną ochroną DNA przed degradacją. W celu rozdziału i wizualizacji  uzyskanych cząsteczek przeprowadzimy elektroforezę w żelu agarowym. Technika ta jest powszechna w takich eksperymentach biologii molekularnej jak: sekwencjonowanie, foot-printing, analizy produktów PCR.

Umiejętności zdobywane przez ucznia:

 • uczeń przeprowadza i dokumentuje proces izolacji genomowego DNA i jego rozdział w stałym polu elektrycznym;
 • uczeń doskonali techniki pipetowania i obsługi sprzętu laboratoryjnego (wirówka laboratoryjna, blok grzejny, aparat do elektroforezy );
 • uczeń łączy wiedzę związaną z budową komórki z wymaganą procedurą, stosowaną w biologii molekularnej, w celu uzyskania wysokiej czystości kwasów nukleinowych;
 • uczeń wyizolowane DNA rozdziela w aparacie do elektroforezy.

Szczegółowych informacji o ofercie udziela: 

Michał Matuszak

m.matuszak@centrumnowoczesnosci.org.pl

tel. 56 690 49 90 wew. 512