Kto może być członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Społeczeństwo i Nauka SPiN?

Szczegółowe warunki członkostwa zwyczajnego są określone w par. 9 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia „Społeczeństwo i Nauka SPIN”. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec mieszkający w Polsce, pełniący funkcję kierownika jednostki (w szczególności dyrektor, prezes, rektor, kierownik) lub będący przedstawicielem kierownika jednostki na mocy jego pisemnego upoważnienia. Jednostka musi być członkiem wspierającym Stowarzyszenia, prowadzić działalność związaną z popularyzacją nauki lub edukacją oraz zaliczać się do sfery finansów publicznych  lub organizacji pozarządowych: 

  1. państwowych i samorządowych instytucji kultury,
  2. samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  3. organizacji pozarządowych wskazanych w art.3 ust. 2 pkt. 1-2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.z 2016, poz. 1817 z późn. zm.),
  4. publicznych uczelni wyższych,
  5. wydzielonych jednostek organizacyjnych w ramach publicznych uczelni wyższych,
  6.  innych podmiotów mających stałe finansowanie ze środków publicznych.

Kto może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia Społeczeństwo i Nauka SPiN?

Szczegółowe warunki członkostwa wspierającego są określone w par. 9 pkt. 4-5 Statutu Stowarzyszenia „Społeczeństwo i Nauka SPIN”. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, deklarująca pomoc finansową w formie składki członkowskiej. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu czterech miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

Dokumenty do pobrania